Biotechnologia - definicja

Integracja nauk przyrodniczych i inżynieryjnych w celu zastosowania komórek lub ich części oraz molekularnych analogów w celu pozyskania produktów i usług.

Termin "biotechnologia" został wymślony w 1919 roku przez Węgra - Karla Ereky.

Został użyty w języku niemieckim, i wtedy oznaczał:
Wszystkie kierunki prac, których produkty zostały wytworzone z surowca za pomocą żyjących ogranizmów.
- odnosił się do produkcji rolniczej.


W języku angielskim jeden z pierwszych przypadków jej użycia miał miejsce w 1933 roku, jako tytuł artykułu w "Nature" (wyrazu tego nie było jednak w jego treści).

W 1939 roku użyto tej nazwy w zestawieniu z nazwami inżynieria chemiczna i mechaniczna dla odróżnienia podobnej do nich działalności wywodzącej się z nauk biologicznych.


W końcu lat 40. oznaczano nią gałąź technologii związanych z rozwojem i eksploatacją maszyn w odniesieniu do różnych potrzeb istot ludzkich.

W początkach lat 60. zaczęto ją odnosić do wszystkich aspektów związanych z wykorzystaniem i kontrolą układów biologicznych, natomiast na przełomie lat 70. i 80. zaczęto ją wiązać z inżynierią genetyczną (w tym tylko znaczeniu zda się ją widzieć przeprowadzona niedawno również w Polsce ankieta odpowiedniego komitetu UE).

Źródło:
http://www.forumakad.pl/archiwum/2001/10/artykuly/17-wsh-czy_biokataliza_ma_polskie_korzenie.htm


Aktualnie przedstawiane definicje:

Europejska Federacja Biotechnologów
Biotechnologia - Integracja nauk przyrodniczych i inżynieryjnych w celu zastosowania komórek lub ich części oraz molekularnych analogów w celu pozyskania produktów i usług.

Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Biotechnologia - interdyscyplinarna dziedzina nauki (posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych), obejmująca różne kierunki techn. wykorzystania materiałów i procesów biol. (w szczególności przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych oraz biokatalizatorów); historycznie biotechnologia obejmowała sposoby przeróbki lub konserwacji produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jak np. kiszenie warzyw i owoców czy produkcja napojów alkoholowych, obecnie przy użyciu mikroorganizmów (bakterie i niższe grzyby) są produkowane m.in. antybiotyki, witaminy, enzymy, alkaloidy; zastosowanie hodowli komórek zwierzęcych i roślinnych in vitro pozwoliło na produkcję czynników immunologicznych (szczepionki, interferony, interleukiny), hormonów, insektycydów oraz wielu innych cennych substancji; w ostatnim ćwierćwieczu gwałtowny rozwój biologii molekularnej związany z rozwojem metod inżynierii genetycznej umożliwił kontrolowaną ingerencję w zapis cech genet. organizmów, co pozwala na ulepszanie ich zdolności produkcyjnych; zastosowanie biotechnologii w przemyśle spoż. umożliwia przetwarzanie, wzbogacanie, utrwalanie, a także wytwarzanie żywności.
A. CHMIEL Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, Warszawa 1991.http://www.mos.gov.pl:1096/wprowadzenie.html
Termin biotechnologia odnosi się do wszystkich technicznych zastosowań, które wykorzystują systemy biologiczne, żywe produkty lub ich pochodne, w celu ich wytwarzania lub przetwarzania lub zmiany dla określonych celów. Biotechnologia, w formie tradycyjnych technik fermentacji, była wykorzystywana do produkcji chleba, sera lub piwa. Jest także podstawą tradycyjnych technik hodowli zwierząt lub roślin, takich jak krzyżowanie, selekcja w celu otrzymania organizmów o określonych cechach na przykład roślin charakteryzujących się wysokim plonem. Różnica między tradycyjną biotechnologią a nowoczesną biotechnologią polega na tym, że obecnie naukowcy potrafią pobrać pojedyncze geny z komórek roślinnych lub zwierzęcych i przenieść je do innych komórek aby wyposażyć je w określone cechy, tak jak w przypadku roślin uczynić je odpornymi na choroby.
Protokół o bezpieczeństwie biologicznym jako nowoczesną biotechnologię okresla:
A/ techniki in vitro, z uwzględnieniem rekombinacji DNA oraz bezpośrednie wprowadzenie DNA do komórek lub organelli lub,
B/ fuzje komórek wykonywane na organizmach nie należących do tych samych rodzin, które łamią naturalne fizjologiczne, reprodukcyjne i rekombinacyjne bariery i nie są traktowane jako tradycyjne metody hodowlane.

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna WIEM Onet.pl
Biotechnologia to nauka zajmująca się otrzymywaniem produktów za pomocą czynników biologicznych, tj. mikroorganizmów, wirusów, komórek zwierzęcych i roślinnych oraz substancji pozakomórkowych i składników komórek. Dotyczy m.in. hodowli roślin odpornych na choroby i dających wyższe plony biomasy i białka, zwiększenia tolerancji roślin na stresy, zwiększenia zmienności genetycznej, poprawy wydajności fotosyntezy i przyswajania przez rośliny azotu atmosferycznego, poprawy jakości wytwarzanych produktów, kontrolowania patogenów i pozostałości środków ochrony roślin, produkcji biopreparatów do nawożenia gleby i ochrony roślin, konserwantów, szczepionek nawozowych, preparatów paszowych, diagnostycznych i profilaktycznych oraz enzymów. W porównaniu z procesami chemicznymi procesy biotechnologiczne są znacznie mniej energochłonne, ponadto są bezodpadowe lub niskoodpadowe, tańsze i wydajniejsze, a powstające przy nich zanieczyszczenia są na ogół mało uciążliwe dla środowiska. Biotechnologia ma również znaczenie dla ochrony środowiska, m.in. znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków, neutralizacji i bioutylizacji odpadów, a także w produkcji biogazu. Osiągnięcia biotechnologii stosuje się głównie w rolnictwie, ale również w medycynie, przemyśle spożywczym, chemii, farmakologii, a nawet energetyce.