ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Imprezy towarzyszące na EuroLab 2008

Targi EuroLab 2007Wśród wielu atrakcji targów EuroLab 2008 znajdą się między innymi imprezy towarzyszące. Trzy dni targowe zostaną zapełnione interesującymi spotkaniami dla wszystkich przedstawicieli branży laboratoryjnej.

Na straży prawa
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji przygotuje referat dotyczący badań identyfikacyjnych optycznych nośników informacji, czyli płyt CD-DVD. Dotyczyć on będzie identyfikacji maszyn do produkcji nośników optycznych – procesu produkcji płyt, powstawania matryc, cechowania matryc i form wtryskarek, budowy płyty CD, rodzajów przestępstw związanych z produkcją i rozpowszechnianiem płyt CD-DVD. Referat obejmie też możliwości badawcze płyt CD-DVD, temat identyfikacji indywidualnej maszyn do ich produkcji oraz stanowisk do badań nośników i gromadzenia cech identyfikacyjnych. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci Wydziału Mechanoskopii i Balistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie – podinsp. mgr inż. Bogumił Rydz oraz nadkom. mgr inż. Wojciech Ceglarski.

W obronie środowiska naturalnego
Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowały cykl wykładów najlepszych specjalistów w zakresie zastosowania nowoczesnych metod analitycznych w analizie śladowej substancji istotnych z punku widzenia jakości życia. Wykłady pt. „Pomiary analityczne jako narzędzie zapewnienia jakości życia” będą dotykać zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym, zdrowiem człowieka oraz z naszym dziedzictwem cywilizacyjnym. Co się za tym kryje? Prof. dr hab. Adam Grochowalski (Politechnika Krakowska) przedstawi racjonalny punkt widzenia na zagrożenia wynikające obecności dioksyn w otoczeniu człowieka. Dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz (Uniwersytet w Białymstoku) wprowadzi słuchaczy w świat mikroorganizmów i pokaże w jakim stopniu mikroorganizmy można zaprząc w służbie chemii analitycznej i jakie stwarza to nowe możliwości pomiarowe, zaś dr Barbara Wagner (Uniwersytet Warszawski) podzieli się wiedzą na temat problemów związanych z zachowaniem dorobku cywilizacji i pokaże, w jaki sposób pomiary chemiczne mogą być wykorzystywane w ochronie cennych obiektów zabytkowych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 laboratorium badawcze musi realizować sterowanie jakością. Na proces ten w praktyce składa się szereg czynności pozwalających analitykowi kontrolować na bieżąco zarówno poprawność działań na poszczególnych etapach procesu analitycznego, jak i niepewność końcowego wyniku. Stosowane w praktyce sposoby sterowania jakością zaprezentuje Irena Iwasińska-Budzyk, kierownik Centralnego Laboratorium Chemicznego Państwowego Instytutu Geologicznego, podczas spotkania pt. „Praktyczne aspekty sterowania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym”. Podczas spotkania przedstawione zostaną również wnioski, jakie z różnych sposobów sterowania jakością można wysnuć dla różnych metod analitycznych.

Dla usprawnienia laboratoriów
Jak modelowo zarządzać laboratorium? Stałe doskonalenie systemu zarządzania i jego skuteczności jest wpisane w „wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (PN-EN ISO/IEC 17025). Wynika z tego, że w systemie zarządzania laboratoria muszą zaprojektować, wdrożyć i wykorzystywać narzędzia pozwalające na realizację tego składnika kompetencji, którym jest doskonalenie. Dotyczy to wszystkich obszarów systemu zarządzania: jakością, organizacją i technicznego. W referacie Polskiego Centrum Akredytacji pt. "Narzędzia doskonalenia systemu zarządzania laboratorium" zostaną wskazane narzędzia systemu, których stosowanie może być związane z doskonaleniem działań technicznych. Audyt wewnętrzny, przegląd zarządzania, walidacja metod badawczych oraz potwierdzanie możliwości realizacji metod znormalizowanych w warunkach laboratorium, analiza budżetów niepewności, sterowanie jakością badań, porównania międzylaboratoryjne i badania biegłości – te składniki systemu zarządzania odpowiednio wykorzystane służą doskonaleniu systemu zarządzania i doskonaleniu jego skuteczności.

Jakość na pierwszym miejscu – cykl wykładów pt. „Systemy zarządzania jakością w medycznym laboratorium diagnostycznym: organizacja, wdrażanie i monitorowanie” przybliży kwestie zarządzania przez jakość medycznym laboratorium diagnostycznym, kierunków poprawy jakości i oceny w systemie opieki zdrowotnej, regulacji prawnych funkcjonowania medycznego laboratorium diagnostycznego czy zarządzania badaniami laboratoryjnymi w kardiologii. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych poruszy tematykę polityki projakościowej KIDL oraz roli PCBC S.A. w krajowym i międzynarodowym systemie oceny zgodności, a także odpowie na pytanie: „co dalej z tą jakością?”.

Biotechnologia szansą
Jakie szanse i wyzwania niesie za sobą biotechnologia? Podczas cyklu wykładów Polskiej Federacji Biotechnologii wykładowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN przedstawią kierunki rozwoju biotechnologii, możliwości wykorzystania osiągnięć nauk biologicznych w analityce, a także wyzwania, jakie stawia rozwój nowoczesnej biotechnologii wobec technik analitycznych i pomiarowych. Biogospodarka w Unii Europejskiej (wizja 2030), sensory w biotechnologii, proteomiczna spektrometria mas w badaniach biomedycznych, od genomiki do praktyki, czyli perspektywy wykorzystania metod biologii molekularnej w ulepszaniu roślin – to część zagadnień seminarium pt. „Biotechnologia – szanse i wyzwania”.

Drobnoustroje, śmietanka i piwo
Podczas targów EuroLab odbędą się również fachowe prezentacje wystawców. Na stoisku firmy Merck, Sponsora Głównego Targów EuroLab, przez trzy dni targowe odbywać się będą prezentacje. Bezpieczne laboratorium, szkło pomiarowe i jego monitoring jako element systemu nadzoru kontroli jakości pracy w laboratorium, biblioteki inhibitorów kinaz białkowych, walidacja metod szybkich na przykładzie testów Spectroquant – to tylko niektóre z tematów, które poruszone zostaną w ciągu kilkunastu godzin wykładów.

Firma Applied Biosystems przedstawi system do genetycznej identyfikacji bakterii i grzybów MicroSeq, możliwość wykrywania drobnoustrojów metodą Real Time PCR, zaprezentuje rodzaje analizatorów mas – dobór detektora i przykłady aplikacji, a także zademonstruje, co nam daje połączenie HPLC ze spektrometrią mas.

Firma Uni-Export Instruments Polska przygotowała natomiast pokazy pracy pomp próżniowych i aparatów do określania właściwości skoncentrowanych emulsji, zawiesin i pian. Pozwalają one określić stabilność przygotowanych próbek, scharakteryzować ilościowo i jakościowo zachodzące zjawiska, określić prędkość schnięcia cienkich powłok. Zostanie to zaprezentowane na przykładzie pokazów szybkości tworzenia śmietanki na mleku, oceny trwałości pianki do włosów i prędkości schnięcia lakieru. Będzie można także porównać tempo opadania piany na różnych gatunkach piwa i prędkość schnięcia korektora czy farby do zaprawek samochodowych.

X Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2008
5-7 marca 2008
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (wejście od ulicy Marszałkowskiej)
Więcej informacji na temat targów: www.targieurolab.pl

Organizator targów: Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. – największy organizator imprez wystawienniczych w Warszawie i jeden z największych w Polsce. Firma rozpoczęła działalność
w 1993 roku organizacją targów turystycznych TT Warsaw, funkcjonujących do dziś. Więcej informacji na temat organizatora: www.mtpolska.com.pl

---
Materiał informacyjny Międzynarodowe Targi Polska.
Serwis Biotechnolog.pl sprawuje patronat medialny nad targami EuroLab 2008.