ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Profesjonalne studia doktoranckie Bioinformatyka

Genomed Sp. z o.o., Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oraz Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach podpisały umowę o współpracy w celu realizacji projektu "Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy". Najważniejszą częścią projektu jest utworzenie pierwszych w Polsce interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Bioinformatyka prowadzonych przy współpracy jednostek akademickich, klinicznych, laboratoryjnych oraz biznesowych. Program wyróżnia merytoryczna specjalizacja w dziedzinie "Personal genomics", czyli badania genomów ludzkich w celach diagnostycznych.

- Od opublikowania pełnej sekwencji pierwszego genomu ludzkiego minęło zaledwie kilka lat. Dzisiaj wiemy już, że nadszedł czas przełomu w dziedzinie diagnostyki genetycznej i sekwencjonowania DNA człowieka. Przechowywanie, archiwizacja i przetwarzanie informacji zawartych w ludzkim genomie będzie wymagało dużej wiedzy zarówno informatycznej, jak i w dziedzinie biologii molekularnej. Dlatego też będąc jedną z czołowych polskich firm zajmujących się genetyką, zdecydowaliśmy się wesprzeć tę inicjatywę. Jako specjaliści i praktycy od genomiki oraz diagnostyki genetycznej nie tylko będziemy wykładać, ale damy również studentom możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy w naszych laboratoriach. Przełoży się to na ich umiejętności i wartość na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy – mówi Marek Zagulski, Prezes Zarządu Genomed Sp. z o.o.

Inicjatywa ta jest współfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Dzięki dotacji studia doktoranckie będą w 85% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu Państwa.

W ramach pierwszego etapu realizacji projektu, ramowy program studiów, który został już przygotowany, będzie szczegółowo rozwinięty. Zostaną opracowane materiały dydaktyczne z dodatkowym komponentem do zdalnego nauczania wzbogaconego o elementy multimedialne. W ramach projektu przewiduje się także zakup specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia studiów oraz zakup odczynników dla prac laboratoryjnych, a także odczynników do tworzenia bibliotek i sekwencjonowania genomowego.

Program 4-letnich studiów obejmuje 45 godzin wykładów na semestr, zajęcia laboratoryjne w wymiarze 40 godzin zajęć na semestr, warsztaty projektowe (project oriented learning) - 100 godz. zajęć projektowych w każdym semestrze oraz 20 tematów projektowych. Warsztaty będą odbywały się w grupach 2-3 osobowych. W trakcie jednego roku studiów w każdej z grup zrealizowane zostaną cztery tematy. W ramach projektu zagwarantowane są stypendia dla 10 doktorantów bioinformatyki oraz staże krajowe i zagraniczne.

- Najbardziej poszukiwany profil kandydata to absolwent magisterskich studiów politechnicznychl ub uniwersyteckich na kierunkach takich jak: biologia, biotechnologia, medycyna, analityka kliniczna, informatyka, fizyka, chemia, bądź kierunki pokrewne. Ważna dla nas jest średnia ocen ze studiów z przedmiotów ścisłych, która nie powinna być niższa niż 4. Kolejnym elementem kwalifikacji będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej w jęz. angielskim. Pod uwagę będą brane także zainteresowania naukowe kandydatów oraz ich predyspozycje do pracy naukowej. Ostateczną decyzję o przyjęciu i przyznaniu stypendium będzie podejmowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora na wniosek Rady Wydziału - dodaje prof. dr hab. Andrzej Polański z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Genomed Sp. z o.o. jest jedną z najbardziej liczących się w Polsce firm o profilu diagnostycznym i bioinformatycznym. Firma posiada wiedzę i bogate doświadczenie, zarówno naukowe, jak i dotyczące biznesowego zastosowania zdobywanego przez studentów know-how. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce – wyróżnianą przez pracodawców, studentów i media. Atutem uczelni jest program nauczania, systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w Polsce, standardów kształcenia w Unii Europejskiej oraz postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach z jednej strony zawsze lokuje się na bardzo wysokich miejscach w rankingach szpitali i wysokospecjalistycznych klinik, a z drugiej strony jest jednostką o wysokiej randze naukowej. Posiada także doskonałą orientację w potrzebach środowisk medycznych oraz laboratoriów biologii molekularnej, także w aspekcie ich obsługi informatycznej.

Absolwenci planowanych studiów uzyskają wiedzę od partnerów projektu, których cechą wyróżniającą na rynku jest doskonała orientacja w potrzebach rozwijających się sektorów informatycznego i biotechnologicznego. Doktorant w trakcie 4-letnich studiów będzie miał kontakt z nowoczesnymi technikami informatycznymi zapewniony przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Dzięki udziałowi firmy Genomed Sp. z o.o. student - doktorant będzie mógł wykonywać projekty i prace laboratoryjne w zakresie diagnostyki opartej na sekwencjonowaniu genomowym oraz bioinformatyce. Trzeci partner projektu, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, zapewni możliwość realizacji prac posiadających aspekty kliniczne i diagnostyczne. Poprzez program staży i wizyt zostaną zapewnione kontakty z naukowcami - ekspertami o międzynarodowej randze.

Realizowane prace doktorskie dzięki udziałowi w projekcie ekspertów - samodzielnych pracowników naukowych, będą charakteryzowały się odpowiednio wysokim poziomem naukowym; równolegle duży nacisk będzie położony na możliwość praktycznego zastosowania uzyskanych wyników.

Ramowy program studiów

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych: Budowa i konstrukcja systemów informatycznych, Eksploracja danych, Podstawy sztucznej inteligencji, Bioinformatyka, Podstawy biologii obliczeniowej, Bioinformatyczne bazy danych, Podstawy biostatystyki, Podstawy biometrii, Statystyczna obróbka danych, Metody obliczeniowe w genetyce. Algorytmy przetwarzania sekwencji i tekstów.

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach (CO): Podstawy biologii molekularnej II, Podstawy chemii organicznej i biochemii, Podstawy biofizyki z elementami chemii fizycznej, Wysokoprzepustowe techniki pomiarowe biologii molekularnej, Podstawy proteomiki, Podstawy genetyki.

Genomed Sp. z o.o.: Podstawy biologii molekularnej I, Podstawy genomiki, Praktyka genomiki funkcjonalnej, Techniki diagnostyczne.

Źródło: informacja prasowa