ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Ustawa o nasiennictwie sprzeczna z prawem UE

Uchwalona przez Sejm w dniu 23 marca 2006 r. ustawa "o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin" wprowadzając zakaz obrotu materiałem siewnym odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO) jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej.

Ustawa jest sprzeczna z Dyrektywą Rady 2002/53/WE w sprawie Wspólnego katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych, obejmującego również odmiany genetycznie zmodyfikowane, oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG.

Opinia GMOW art. 57 ust. 3 wprowadzono do ustawy zapis: "Materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej."
mimo opinii o jego sprzeczności z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr 410) o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, wyrażonej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 20 marca 2006 r. w której stwierdzono wyraźnie, że:
"Zaproponowane nowe brzmienie art. 57. ust. 3 ustawy o nasiennictwie dotyczące zakazu dopuszczania do obrotu na terytorium na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych stoi w sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Państwa członkowskie, zgodnie z dyrektywą 2002/53/WE w sprawie wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych nie mogą wprowadzać zakazu wprowadzania do obrotu takich odmian."

Zgodnie z aktualnie obowiązującą, ustawą wprowadzenie do obrotu produktów GMO oznacza zamierzone uwolnienie do środowiska polegające na dostarczeniu lub udostępnieniu osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, produktu GMO, w tym wprowadzenie na rynek w wyniku produkcji lub dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach obrotu handlowego.

Uchwalona ustawa w takiej postaci uniemożliwia zakup i uprawę roślin modyfikowanych genetycznie w Polsce. Jeżeli Senat nie wprowadzi poprawki usuwającej ten zapis należy spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych ze strony Unii Europejskiej.

Stanowisko aktualnego rządu wobec organizmów modyfikowanych genetycznie jest bardzo negatywne. Pod koniec lutego 2006 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło nawet próby administracyjnego zakazu badań nad GMO, z których wycofało się po głośnych protestach naukowców.

Powierzchnia upraw roślin transgenicznych - GMO - z roku na rok wzrasta, pod koniec 2005 roku wynosiła 90 mln ha. Najczęściej uprawianą rośliną transgeniczną jest soja odporna na herbicydy - środki chwastobójcze. Największy areał upraw transgenicznych jest w Stanach Zjednoczonych. W Europie z roślin modyfikowanych genetycznie uprawiana jest przede wszystkim kukurydza Bt - odporna na szkodniki owadzie, w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Portugalii i Czechach. W Ruminii znajdują się uprawy transgenicznej soi. Więcej informacji w Raporcie upraw GMO w roku 2005.