Słownik biotechnologiczny

Freeze-frakture

technika łamania zamrożonego materiału - technika pozwalająca na ustalenie lokalizacji białek w błonach biologicznych, stosowana w mikroskopii elektronowej.
» czytaj dalej

Białka integralne

to białka połączone silnymi oddziaływaniami hydrofobowymi z węglowodorowymi łańcuchami lipidów błon i można je oddzielić dopiero w obecności czynników, które mogą konkurować z tymi niepolarnymi oddziaływaniami, a więc poprzez użycie detergentów.
» czytaj dalej

Białka peryferyjne

białka związane z powierzchnią błony głównie przez interakcje elektrostatyczne i wiązania wodorowe.
» czytaj dalej

Płynność błony biologicznej

bardzo ważny parametr charakteryzujący błonę. Pojęcie to zawiera w sobie dynamikę lipidów i uporządkowanie łańcuchów acylowych kwasów tłuszczowych.
» czytaj dalej

Chaperony (Szaperony, Bialka opiekuńcze)

białka oddziałujące z fałdującym się białkiem, zapobiegające nieprawidłowym wiązaniom i eliminujące błędne struktury.
» czytaj dalej

Ubikwitynizacja

proces przyłączania ubikwityny do białka przeznaczonego do degradacji. Ubikwityna zbudowana jest z 76 aminokwasów i łączy się z białkiem za pomocą lizyn.
» czytaj dalej

Proteasom

jest to wieloenzymatyczny kompleks utworzony z proteaz. Jest odpowiedzialny za degradację enzymów i białek regulatorowych.
» czytaj dalej

Filamenty pośrednie

struktury tworzące cytoszkielet. Wzmacniają one mechanicznie tkankę nabłonkową przebiegając przez cytoplazmę od jednego połączenia międzykomórkowego do drugiego. Przenoszą siły mechaniczne w komórce oraz nadają wytrzymałość na rozciąganie.
» czytaj dalej

Mikrofilamenty

struktura tworząca cytoszkielet. Głównym składnikiem jest aktyna, białko wszechobecne w organizmie. Średnica mikrofilamentów to 7 nm, włókna mogą być bardzo długie.
» czytaj dalej

Cytoszkielet

wewnętrzne rusztowanie dla komórek, które nadaje im charakterystyczny kształt.
» czytaj dalej

Immunogen

cząsteczka zdolna do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Wszystkie immunogeny są antygenami tzn. wiążą się do przeciwciał, lub receptorów limfocytów. Odwrotnie, nie każdy antygen jest immunogenem.
» czytaj dalej

Immunogenność

(cecha antygenu) zdolność do wywoływania odpowiedzi immunologicznej.
» czytaj dalej

Antygenowość

zdolność anygenu do łączenia sie z przeciwciałem, lub receptorami limfocytów. W połączeniu biorą udział wiązania niekowalencyjne: wodorowe, jonowe, oddziaływania hydrofobowe, van der Waalsa.
» czytaj dalej

Regiony hiperzmienne

regiony cząsteczki przeciwciała znajdujące się w obrębie regionu zmiennego (V, ang. variable) łańcuchów lekkiego i ciężkiego. Charakteryzują się bardzo dużą zmiennością sekwencji aminokwasowej dla odmiennych cząsteczek.
» czytaj dalej

Toksoid

nieaktywna i nieszkodliwa dla zdrowia pochodna toksyny np. toksyny tężcowej, używana do wywołania produkcji odpowiednich przeciwciał.
» czytaj dalej

Immunizacja

nabycie odporności w wyniku zetknięcia się z antygenem.
» czytaj dalej

Hapten

Substancja, zwykle o niskeij masie cząsteczkowej, nie posiadająca, sama w sobie, właściwości immunogennych (por. immunogeniczność).
» czytaj dalej

Paratop

Część cząsteczki przeciwciała łącząca się z epitopem. Jest komplementarny do epitopu.
» czytaj dalej

Anaplazja (Atypia)

z łacińskiego anaplasia - jest to zespół cech morfologicznych charakterystyczny dla struktury tkankowej nowotworów złośliwych.
» czytaj dalej

Stopień złośliwości histologicznej nowotworu

W niektórych nowotworach złośliwych możliwa jest ocena złośliwości na podstawie kryteriów histologicznych. Zwykle podziały uwzględniają trzy lub cztery stopnie złośliwości, oznaczając je cyframi rzymskimi.
» czytaj dalej

1234567891011