ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Słownik biotechnologiczny

IC*RT-PCR – immunocapture PCR

– metoda pozwalająca na wykrywaniu patogenów, np. wirusowych, występujących w bardzo niskiej koncentracji.

SAR

systemiczna odporność nabyta roślin. Jest indukowana przez patogeny nekrotyzujące tkanki roślinne. SAR przebiega szlakiem sygnalnym kwasu salicylowego.

Przeciwciała poliklonalne

jak wskazuje nazwa pochodzą z więcej niż jednego klonu komórek plazamtycznych. Przeciwciała, które one produkują nazywane są poliklonalnymi. Różnią się między sobą składem łańcuchów ciężkich i lekkich. Wyniaka z tego, że mają odmienne powinowactwo do epitopów antygenu - mogą się wiązać do różnych epitopów i z odmienną siłą.

Elektroforeza

jest to technika polegająca na rozdziale substancji w polu elektrycznym. Wykorzystuje różnice w szybkości ruchu naładowanych substancji (fazy rozproszonej) względem nieruchomego ośrodka.

Choroba (pląsawica) Huntingtona

jest uwarunkowaną genetycznie chorobą centralnego układu nerwowego, zaliczaną do schorzeń neurodegeneracyjnych. Jest dziedziczona jako cecha dominująca autosomalna. Objawami są niekontrolowane ruchy kończyn, drgawki, utrata kontroli ruchowej, zaburzenia umysłowe, postępująca utrata pamięci.

Genotyp

to określenie na skład genetyczny danego organizmu. Genotyp, wraz z czynnikami środowiskowymi, wpływa na fenotyp osobnika.

Fenotyp

zespół charakterystycznych cech organizmu. Na wykształcenie się danego fenotypu ma wpływ czynnik dziedziczny (genotyp osobnika) i/lub warunki środowiska.

Ultrasonografia

wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do zobrazowania narządów wewnętrznych człowieka. Obraz narządów wewnętrznych uzyskiwany jest poprzez przetworzenie sygnałów dźwiękowych, które wychwytuje sonda.

Biofilm, formowanie biofilmu

rozwój zachowań przystosowawczych drobnoustrojów w stosunku do środków antyseptycznych / dezynfekcyjnych.

PCR

(ang. polymerase chain reaction) łańcuchowa reakcja polimerazy to reakcja służąca do amplifikacji (namnożenia) wybranego fragmentu DNA in vitro. Jedną z odmian tej techniki jest tzw. in situ PCR, pozwalający przeprowadzić reakcję PCR wewnątrz komórki. Reakcja, która jest prowadzona w termocyklerach, wymaga: termostabilnej polimerazy DNA (np. polimerazy Taq), wolnych trójfosforanów nukleotydów, jonów Mg2+ oraz primerów.

Biotechnologia - definicja

Integracja nauk przyrodniczych i inżynieryjnych w celu zastosowania komórek lub ich części oraz molekularnych analogów w celu pozyskania produktów i usług.

Plazmidy

dwuniciowe, koliste, pozachromosomowe cząsteczki DNA. Termin plazmid wprowadził Joshua Lederberg w roku 1952. Obecnie dla określenia plazmidu używa się także pojęcia „episom”, który oznacza ruchome elementy genetyczne, zdolne do integracji z gnomem gospodarza.

Wektor

cząsteczka DNA replikująca się w komórce gospodarza, umożliwiająca wprowadzenie replikację i ekspresję sekwencji DNA obcych dla swego gospodarza.

Powinowactwo przeciwciała (ang. affinity)

jest to cecha, która określa siłę wiązania pomiędzy pojedynczym epitopem a pojedynczym miejscem wiązania przeciwciała. Jej wartość jest równa wartości stałej asocjacji (Ka) przeciwciała i antygenu.

Palmitylacja

posttranslacyjna modyfikacja lipidowa, która polega na dołączeniu 16-węglonego kwasu palmitynowego do cysteiny poprzez stworzenie potrójnego wiązania estrowego.

Opsonizacja

proces w którym cząsteczka (opsonina) przyłącza się do komórki, pokrywając ją i w ten sposób promując jej fagocytozę przez wyspecjalizowane komórki układu odpornościowego.

Inżynieria genetyczna

to termin odnoszący się do wprowadzania zmian w materiale genetycznym organizmów w celu osiągnięcia określonego celu. Inżynieria genetyczna wykorzystuje metody biochemiczne w celu zmiany genomu organizmu. Są one odmienne w zależności od tego, co jest modyfikowane: bakterie, rośliny, zwierzęta.

Opsonina

substancja, która okrywa komórkę np. bakteryjną i nasila proces fagocytozy przez wyspecjalizowane komórki układu odpornościowego.

Dynamina

rozpuszczalne białko wewnątrzkomórkowe. Jest GTPazą, wraz z innymi białkami tworzy kompleks, otaczający część pęcherzyka opłaszczonego klatryną prowadząc do jego oderwania od błony. W skład kompleksu wchodzić m.in. enzymy modyfikujące lipidy

Agoniści receptora

ligandy,związki endogenne, np. hormony, neuroprzekaźniki, lub egzogenne (leki) rozpoznawane przez właściwe dla nich receptory komórkowe, wiązane przez nie i wywołujące określone zmiany w komórce.

1234567891011